ทำไมต้องใช้บริการของเรา


ทำไมต้องใช้บริการของเรา

บริการคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาของเราโดยทั่วไปประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้:

 1. จัดเตรียมแบบฟอร์มที่ง่ายสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น
 2. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ยื่นคำขอวีซ่าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นมีความสมบูรณ์
 3. จัดหารายการเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษ
 4. กรอกแบบฟอร์มคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
 5. แก้ไขแบบฟอร์มคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาหลังได้รับการตรวจสอบโดยผู้ยื่นคำขอวีซ่า
 6. นัดตารางสัมภาษณ์กับสถานทูตสหรัฐอเมริกา และ/หรือ USCIS
 7. จัดเตรียมจดหมายเชิญ จดหมายจ้างงาน และ/หรือจดหมายแนะนำตัว
 8. ให้การสนับสนุนทางโทรศัพท์และอีเมลอย่างสม่ำเสมอ
 9. ประชุมทางโทรศัพท์ก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือ USCIS เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเอกสารประกอบการพิจารณาและขั้นตอนการสัมภาษณ์โดยทั่วไป
 10. ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมหากมีการร้องขอจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือ USCIS และ
 11. ให้ความช่วยเหลือในการเตรียมคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 2 หากคำขอครั้งแรกไม่ได้รับการอนุมัติ