ครอบครัว


วีซ่าอเมริกาวีซ่าบริการวีซ่าสําหรับครอบครัวสําหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศไทยที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น K1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียม USCIS US $265 - ค่าธรรมเนียมสถานทูต

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส CR1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียม USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียม NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส IR1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียม USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียม NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าบิดามารดา IR5

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียม USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียม NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียม USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียม NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม