นักลงทุน


บริการยื่นขอวีซ่านักลงทุนสหรัฐอเมริกาสําหรับผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่านักลงทุน E1

US $2,500 - ค่าบริการ US $205 - ค่าธรรมเนียมสถานทูต US

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน E2

US $2,500 - ค่าบริการ US $205 - ค่าธรรมเนียมสถานทูต US

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน EB5

US $ 10000+ - ค่าบริการ US $3,675 - ค่าธรรมเนียม USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียม NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม