วีซ่าคู่สมรส CR1

วีซ่าคู่สมรส CR1 คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสที่ได้สมรสกับพลเมืองอเมริกันเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 2  ปี ผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรส CR1 จะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการใช้เอกสารทางทรัพย์สินร่วมกัน การใช้บัญชีธนาคารร่วมกัน รูปถ่ายงานสมรส ใบเสร็จการซื้อแหวนหมั้น อีเมล บันทึกทางโทรศัพท์ สูติบัตรของบุตรที่มีร่วมกันและคำรับรองของครอบครัวและเพื่อนที่ทราบถึงความสัมพันธ์

ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันของผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรส CR1 จะต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถให้การสนับสนุนคู่สมรสของพวกเขาได้เหนือเส้นความยากจนของสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันสามารถมีผู้สนับสนุนร่วมเพื่อช่วยให้มีรายได้ถึงตามที่กำหนดหากไม่สามารถมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันยังต้องพิสูจน์ด้วยว่ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่ามีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความประสงค์ที่จะกลับไป ภูมิลำเนาของสหรัฐสามารถพิสูจน์ได้โดยการใช้เอกสารของผู้สนับสนุนชาวอเมริกัน เช่น บิลค่าสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกา โฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่า บัญชีธนาคาร บันทึกการจ่ายภาษีของรัฐ บันทึกการลงคะแนนเสียง และบันทึกนายจ้างหรือบันทึกทางธุรกิจ

วีซ่าคู่สมรส CR1 ดีกว่าวีซ่าคู่หมั้น K1 เนื่องจากผู้ยื่นคำขอจะได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรเมื่อเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะอนุญาตให้พวกเขาทำงานได้ในทันที สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ มีเอกสารเพียงอย่างเดียวที่จะต้องดำเนินการคือการยื่นถอดถอนเงื่อนไขกรีนการ์ดภายใน 90 วันก่อนครบกำหนดสองปีนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรส CR1 จะได้รับสถานะกรีนการ์ดสิบปีภายหลังการยื่นถอดถอนเงื่อนไขกรีนการ์ด