วีซ่าครอบครัวอเมริกา

วีซ่าคู่หมั้น K1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $265 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส CR1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าคู่สมรส IR1

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าบิดามารดา IR5

US $1,500 - ค่าบริการ US $535 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1

US $1,500 - ค่าบริการ US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC US $205 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม