วีซ่าคู่หมั้น K1

ผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่หมั้น K1 จะต้องพิสูจน์ว่าพวกเขาได้พบกัน “เป็นการส่วนตัว” ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาและมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการแสดงเอกสารเช่นตราประทับวีซ่า ตั๋วเครื่องบิน อีเมล บันทึกทางโทรศัพท์และรูปถ่ายร่วมกัน ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันจะต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถให้การสนับสนุนคู่หมั้นของพวกเขาได้เหนือเส้นความยากจนของสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้น K1 จะต้องทำการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วันหลังจากที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกาหรือต้องเดินทางออกจากสหรัฐ ภายหลังจากที่ได้ทำการจดทะเบียนสมรส ผู้ถือวีซ่าจะต้องยื่นขอปรับเปลี่ยนสถานะให้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐ โดยจะต้องยื่นคำขออีกหนึ่งคำขอและชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมต่อ USCIS ภายใน 90 วันหลังจากที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอจะไม่สามารถทำงาน เข้าเรียนมหาวิทยาลัยหรือเดินทางเข้าออกสหรัฐอเมริกาได้เป็นเวลาหลายเดือนในขณะที่คำขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

วีซ่าคู่สมรส CR1 ดีกว่าวีซ่าคู่หมั้น K1 เนื่องจากผู้ยื่นคำขอจะได้เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรเมื่อเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะอนุญาตให้พวกเขาทำงานได้ในทันทีหรือสามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและเดินทางเข้าออกประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ส่วนที่แตกต่างจากวีซ่าคู่สมรส CR1 คือผู้ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้น K1 ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเป็นผู้สนับสนุนร่วมเพื่อให้มีรายได้ถึงตามที่กำหนด ควรทำวีซ่าคู่หมั้น K1 เฉพาะในกรณีที่พลเมืองชาวอเมริกันไม่สามารถเดินทางออกนอกสหรัฐเพื่อทำการจดทะเบียนสมรสได้

มีเอกสารเพียงอย่างเดียวที่จะต้องดำเนินการคือการยื่นถอดถอนเงื่อนไขกรีนการ์ดภายใน 90 วันก่อนครบกำหนดสองปีนับจากวันที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการทั้งวีซ่าคู่สมรส CR1 และวีซ่าคู่หมั้น K1