วีซ่านักลงทุนอเมริกา

วีซ่านักลงทุน E1

US $2,500 - ค่าบริการ US $205 - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน E2

US $2,500 - ค่าบริการ US $205 - - ค่าธรรมเนียมสถานทูตสหรัฐฯ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน EB5

US $ 10,000 - ค่าบริการ US $3,675 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล USCIS US $445 - ค่าธรรมเนียมรัฐบาล NVC

เรียนรู้เพิ่มเติม