นักลงทุน


บริการยื่นขอวีซ่านักลงทุนสหรัฐอเมริกาสําหรับผู้อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา

วีซ่านักลงทุน E1

US $2,500 - ค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน E2

US $2,500 - ค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม

วีซ่านักลงทุน EB5

US $ 10,000 - ค่าบริการ

เรียนรู้เพิ่มเติม