วีซ่านักลงทุน EB5

วีซ่านักลงทุน EB5 คือวีซ่าสำหรับบุคคลต่างชาติที่มีฐานะและประสงค์ที่จะย้ายไปพำนักยังประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองของทุกประเทศสามารถยื่นขอวีซ่านักลงทุน EB5 ได้ วีซ่านักลงทุน EB5 จะให้สิทธิ์นักลงทุน EB5 และสมาชิกในครอบครัวทำงานได้โดยถูกกฎหมายหรือเปิดธุรกิจของตนได้ในสหรัฐ วีซ่านักลงทุน EB5 จะให้สิทธิ์แก่บุตรของนักลงทุนในการเข้าเรียนโรงเรียนของรัฐและได้รับสิทธิในการชำระค่าเรียนแบบ in-state tuition ในระดับมหาวิทยาลัย ในขณะนี้การสมรสกับเพศเดียวกันถือเป็นสิทธิที่ถูกกฎหมายในสหรัฐ ดังนั้นโปรแกรมวีซ่านักลงทุน EB5 จึงกลายเป็นสิ่งที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับคู่รักเพศเดียวกัน

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน EB5 ที่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจะได้รับวีซ่าถาวรสองปี หลังจากสองปีผู้ยื่นคำขอวีซ่า EB5 จะต้องยื่นขอถอดถอนเงื่อนไขกรีนการ์ดเพื่อให้ได้รับวีซ่าถาวรสิบปี ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน EB5 และสมาชิกครอบครัวโดยตรง (เช่น สามี ภรรยา และบุตร) มีสิทธิในการยื่นขอสัญชาติสหรัฐหากพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหกเดือนขึ้นไปต่อปีเป็นระยะเวลาห้าปีต่อเนื่องกัน

มีทางเลือกในการลงทุนหลายรูปแบบที่แตกต่างกันที่จะสามารถยื่นขอวีซ่านักลงทุน EB5 ได้ดังต่อไปนี้:

  • ลงทุน $800,000 ในศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 ในพื้นที่เป้าหมายการจ้างงาน
  • ลงทุน $800,000 ในกิจการพาณิชย์ในพื้นที่เป้าหมายการจ้างงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและมีการสร้างงานอย่างน้อย 5 ตำแหน่งงานแบบเต็มเวลา
  • ลงทุน $1,050,000 ในกิจการพาณิชย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของสหรัฐและมีการสร้างงานอย่างน้อย 10 ตำแหน่งงานแบบเต็มเวลา

การยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน EB5 ที่เรียบง่ายและทำกันโดยทั่วไปมากที่สุดคือการลงทุน $800,000 ในศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 ซึ่งนักลงทุน EB5 จะเป็นนักลงทุนแบบอยู่เฉย (passive investor) และเป็นการได้รับกรีนการ์ดให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัวโดยวิธีเรียบง่าย

ศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 โดยทั่วไปแล้วคือธุรกิจเอกชนรายใหญ่ที่มีโครงการระยะเวลาคงที่หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายธุรกิจโดยการขายให้แก่บุคคลหรือให้แก่ประชาชนภายในระยะเวลา 5 ปี หรือน้อยกว่านั้น ดังนั้นนักลงทุน EB5 จะต้องรักษาเงินลงทุนของพวกเขาในศูนย์การลงทุนภูมิภาคอย่างน้อย 5 ปี และจากนั้นจะได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลกำไร

จุดที่สำคัญที่สุดที่ควรตระหนักคือผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน EB5 จะต้องแสดงหลักฐานว่าเงินลงทุน $800,000 นั้นมาจากแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างของแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมายคือการได้มาจากการจ้างงาน ทำธุรกิจ รับมรดก ได้เป็นของขวัญ หรือจากการกู้ยืม เป็นต้น อย่างไรก็ตามโปรดตระหนักว่าต้นกำเนิดของเงินดังกล่าวจะต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นพ่อค้ายาเสพติดไม่สามารถมอบเงินที่หามาได้จากการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายเป็นของขวัญให้แก่บุตรชายและบุตรชายนำเงินดังกล่าวมาลงทุนได้

ศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 ไม่สามารถรับประกันการได้เงินลงทุนคืนได้เนื่องจากการลงทุนในทุกประเภทมีความเสี่ยง ศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 ทั้งหมดจะต้องผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและผ่านการตรวจสอบแผนธุรกิจจาก USCIS ก่อนที่จะสามารถได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 อย่างเป็นทางการ

ขอแนะนำเสมอว่าท่านควรทำการตรวจสอบสถานะของกิจการก่อนการวางเงินลงทุนกับศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 ใด ๆ

USCIS มีรายชื่อของศูนย์การลงทุนภูมิภาค EB5 จำนวนมากที่ “ได้รับการอนุมัติ” ซึ่งสามารถดูได้ทางเว็บไซด์ โปรดตระหนักว่ามีโควต้าประจำปีสำหรับวีซ่านักลงทุน EB5 เพียง 10,000 วีซ่าสำหรับชาวต่างชาติทั่วโลก