วีซ่านักลงทุน E2

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E2 จะต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจการค้าภายในประเทศหรือการบริการ ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E2 จะต้องซื้อธุรกิจที่มีอยู่หรือจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่โดยวางเงินและสินทรัพย์ไว้ในชื่อของบริษัท ผู้ยื่นคำขอวีซ่า E2 ควรต้องจัดเตรียมเงินลงทุนประมาณ US $75,000 หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้มีการระบุจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องลงทุน จำนวนเงินลงทุนที่แท้จริงของผู้ยื่นคำขอวีซ่า E2 จะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ ดังนั้นทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือ USCIS จะตรวจสอบคำขอแต่ละคำขอเป็นกรณี ๆไป

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E2 จะต้องลงเงินทุนที่เพิกถอนไม่ได้และโดยปกติแล้วควรจะต้องแสดงหลักฐานของธนาคารที่แสดงการโอนเงินมาจากประเทศสนธิสัญญาต่างประเทศ นอกจากนี้เงินทุนของผู้ยื่นคำขอวีซ่าควรต้องอยู่ในสถานะความเสี่ยงที่จะสูญ (risk of loss) ซึ่งหมายความว่าการโอนเงินไปยังธนาคารสหรัฐเพียงอย่างเดียวจะไม่เพียงพอ ผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเช่น การวางมัดจำการเช่า การซื้อสถานที่ประกอบธุรกิจ การซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นและการซื้อสินค้าคงคลัง

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E2 จะต้องเป็นผู้ควบคุมบริษัทผ่านการเป็นเจ้าของอย่างน้อย 50% หรืออยู่ในตำแหน่งผู้บริหารจัดการ ธุรกิจจะต้องสร้างรายได้ที่เพียงพอที่จะสนับสนุนผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E2 และครอบครัวของพวกเขาในสหรัฐ อย่างไรก็ตามธุรกิจของผู้ยื่นคำขอวีซ่านักลงทุน E2 จะต้องมีการจ้างหรือสร้างงานให้กับพลเมืองสหรัฐหรือผู้ถือกรีนการ์ด

หากผู้ยื่นคำขอวีซ่าไม่ได้เป็นนักลงทุน E2 พวกเขาจะต้องเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือมีทักษะพิเศษเฉพาะในการทำงานซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินงาน นักลงทุน E2 จะต้องรักษาการดำเนินธุรกิจเพื่อต่ออายุวีซ่านักลงทุน E2 ในอนาคต

นักลงทุน E2 อาจไปพร้อมกับหรือมีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ได้สมรสที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี โดยสมาชิกครอบครัวดังกล่าวอาจยื่นขอเป็นวีซ่า E2 และจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐได้ในระยะเวลาเท่ากับนักลงทุน E2 คู่สมรสของนักลงทุน E2 สามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้

 รายชื่อประเทศในปัจจุบันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่พลเมืองของตนสามารถยื่นขอวีซ่านักลงทุน E2 สามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซด์