วีซ่าคู่สมรส IR1

วีซ่าคู่สมรส IR1 คือวีซ่าสำหรับคู่สมรสที่ได้สมรสกับพลเมืองอเมริกันเป็นระยะเวลามากกว่า 2  ปี ผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรส IR1 จะต้องพิสูจน์ได้ว่าตนมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีการใช้เอกสารทางทรัพย์สินร่วมกัน การใช้บัญชีธนาคารร่วมกัน รูปถ่ายงานสมรส ใบเสร็จการซื้อแหวนหมั้น อีเมล บันทึกทางโทรศัพท์ สูติบัตรของบุตรที่มีร่วมกันและคำรับรองของครอบครัวและเพื่อนที่ทราบถึงความสัมพันธ์

ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันของผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรส IR1 จะต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถให้การสนับสนุนคู่สมรสของพวกเขาได้เหนือเส้นความยากจนของสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันสามารถมีผู้สนับสนุนร่วมเพื่อช่วยให้มีรายได้ถึงตามที่กำหนดหากไม่สามารถมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันยังต้องพิสูจน์ด้วยว่าพวกเขายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่ามีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่พวกเขาตั้งใจจะกลับไป ภูมิลำเนาของสหรัฐสามารถพิสูจน์ได้โดยการใช้เอกสารของผู้สนับสนุนชาวอเมริกัน เช่น บิลค่าสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกา โฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่า บัญชีธนาคาร บันทึกการจ่ายภาษีของรัฐ บันทึกการลงคะแนนเสียง และบันทึกนายจ้างหรือบันทึกทางธุรกิจ

ผู้ยื่นคำขอวีซ่าคู่สมรส IR1 จะได้รับสถานะกรีนการด์สิบปีไม่นานหลังจากที่พวกเขาเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอวีซ่าสามารถเข้าเรียน ทำงานหรือเปิดธุรกิจได้ในทันทีที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา