วีซ่าบิดามารดา IR5

วีซ่าบิดามารดา IR5 คือวีซ่าสำหรับบิดามารดาของบุตรชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 21 ปี ผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องพิสูจน์ความสัมพันธ์โดยใช้สูติบัตรหรือบันทึกการรับบุตรบุญธรรม

ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันของผู้ยื่นคำขอวีซ่าบิดามารดา IR5 จะต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถให้การสนับสนุนบิดามารดาของพวกเขาได้เหนือเส้นความยากจนของสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกา ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันสามารถมีผู้สนับสนุนร่วมเพื่อช่วยให้มีรายได้ถึงตามที่กำหนดหากไม่สามารถมีรายได้ถึงตามเกณฑ์ได้ด้วยตนเอง

ผู้สนับสนุนชาวอเมริกันของผู้ยื่นคำขอวีซ่าบิดามารดา IR5 ยังต้องพิสูจน์ด้วยว่ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายความว่ามีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่มีความประสงค์ที่จะกลับไป ภูมิลำเนาของสหรัฐสามารถพิสูจน์ได้โดยการใช้เอกสารของผู้สนับสนุนชาวอเมริกัน เช่น บิลค่าสาธารณูปโภคของสหรัฐอเมริกา โฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่า บัญชีธนาคาร บันทึกการจ่ายภาษีของรัฐ บันทึกการลงคะแนนเสียง และบันทึกนายจ้างหรือบันทึกทางธุรกิจ

ผู้ยื่นคำขอวีซ่าบิดามารดา IR5 จะได้รับสถานะกรีนการด์สิบปีไม่นานหลังจากที่พวกเขาเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำขอวีซ่าสามารถเข้าเรียน ทำงานหรือเปิดธุรกิจได้ในทันทีที่เดินทางถึงประเทศสหรัฐอเมริกา