วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1

วีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1 คือวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรที่เดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาจากการเดินทางไปเยือนต่างประเทศเกินกว่าหนึ่งปี ผู้ยื่นคำขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1 ต้องอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเนื่องจากกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษที่ทำให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรไม่สามารถเดินทางกลับไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หนึ่งปี

ตัวอย่างของกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์พิเศษ คือกรณีเช่นผู้ยื่นคำขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1 ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุร้ายแรงทางรถยนต์ หรือถูกนายจ้างวางตัวให้ทำงานภายนอกสหรัฐ หรือถูกลักพาตัวโดยผู้ก่อการร้าย โดยผู้ยื่นคำขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1 จะต้องสามารถพิสูจน์เหตุผลนั้น ๆ ได้โดยการแสดงเอกสารที่ทำให้ต้องอยู่เกินกำหนด เช่น เอกสารทางการแพทย์ การจ้างงาน หรือบันทึกของตำรวจ

ผู้ยื่นคำขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1 ยังต้องพิสูจน์ด้วยว่ามีเจตนาที่จะเดินทางกลับไปประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งสามารถทำได้โดยการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสหรัฐ รักษาที่อยู่อาศับในสหรัฐ รักษาบัญชีธนาคารของสหรัฐ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีของสหรัฐ หรือชำระค่าสาธารณูปโภคของสหรัฐ หากได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร SB1 จะได้รับสิทธิในการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรของสหรัฐกลับคืน