วีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1

วีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1 คือวีซ่าสำหรับลูกจ้างของพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกาที่พำนักอยู่ต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับมอบหมายชั่วคราวให้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาไม่เกิน 4 ปี หากผู้ยื่นขอวีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1 ได้ทำงานให้กับนายจ้างมาเป็นระยะเวลานาน โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าก็จะสูงขึ้น โดยทั่วไปแล้วทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าที่ได้ทำงานให้กับนายจ้างในระยะเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งปี ข้อกำหนดสำหรับวีซ่าพนักงานภายในบ้าน B1 มีดังต่อไปนี้:

ลูกจ้าง

 • รักษาถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีเจตนาที่จะละทิ้งถิ่นที่อยู่ของตน
 • แสดงประสบการณ์ทำงานภายในบ้านอย่างน้อยหนึ่งปี
 • ได้รับการจ้างงานจากนายจ้างอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนวันที่นายจ้างเดินทางเข้าสหรัฐหรือหากความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมีน้อยกว่าหนึ่งปี นายจ้างจะต้องแสดงให้เห็นว่าเคยมีการจ้างงานพนักงานภายในบ้านมาแล้วเป็นระยะเวลาหลายปีก่อนที่จะยื่นคำขอวีซ่าของพนักงานภายในบ้าน
 • ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของพลเมือง (โปรดตระหนักว่ากฎหมายเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)
 • เมื่อเดินทางไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกา จะต้องยื่นขอเอกสารอนุมัติการจ้างงาน (EAD), เลขประกันสังคม และการขออยู่ต่อกับทาง USCIS

นายจ้าง

 • จะต้องได้รับการมอบหมายให้ทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวและได้ถูกโอนย้ายเป็นประจำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงานหรือของธุรกิจ
 • ลงนามในสัญญาการจ้างงานกับลูกจ้างซึ่งรับประกันค่าแรงขั้นต่ำของลูกจ้าง ประกันค่ารักษาพยาบาล ค่ากินอยู่และค่าใช้จ่ายในการเดินทางถึง/จากประเทศสหรัฐ
 • นายจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหางานให้กับพนักงานภายในบ้านเพียงผู้เดียว
 • จะต้องยื่นขอเลขประจำตัวนายจ้าง (EIN) จาก IRS
 • หักภาษีและประกันสังคม และ
 • ให้การประกันค่าชดเชยสำหรับพนักงานตามกำหนดของรัฐที่พำนัก