วีซ่าทำงาน H1B

ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน H1B สามารถเป็นบุคคลสัญชาติใดก็ได้และสามารถไปกับคู่สมรสและบุตรได้ ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน H1B จะต้องได้รับการยืนยันการเสนองานในอาชีพพิเศษจากนายจ้างอเมริกันที่ยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนวีซ่าก่อนเป็นอันดับแรก เฉพาะผู้ยื่นขอวีซ่าที่สำเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า (เช่น สิบสองปี) ในอาชีพพิเศษที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติที่สามารถยื่นขอวีซ่าได้:

 • นักวิทยาศาสตร์
 • วิศวกร
 • โปรแกรมเมอร์
 • นักวิเคราะห์งานวิจัย
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
 • ผู้สื่อข่าว
 • บัญชี
 • ทนายความ
 • พยาบาล และ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

งานของผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน H1B จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เป็นอาชีพพิเศษ:

 • โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งงานอย่างน้อยจะต้องการวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ความต้องการระดับปริญญาในงานถือเป็นสิ่งปกติต่ออุตสาหกรรมหรืองานมีความซับซ้อนหรือแปลกใหม่ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เฉพาะบุคคลซึ่งมีปริญญาเท่านั้น
 • นายจ้างมักต้องการผู้มีปริญญาหรือเทียบเท่าสำหรับตำแหน่งงาน  หรือ
 • ลักษณะของหน้าที่เฉพาะมีความพิเศษและซับซ้อนซึ่งต้องใช้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ผู้ยื่นขอวีซ่าทำงาน H1B จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อมีคุณสมบัติตอบรับข้อเสนองานในอาชีพพิเศษ:

 • ปริญญาตรีสหรัฐอเมริกาหรือระดับสูงกว่าจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
 • ปริญญาต่างชาติซึ่งเทียบเท่ากับปริญญาตรีสหรัฐอเมริกาหรือระดับที่สูงกว่าในอาชีพพิเศษ
 • มีใบอนุญาตของรัฐที่ไม่มีข้อจำกัด การจดทะเบียน หรือใบรับรองที่อนุญาตให้ผู้ยื่นคำขอวีซ่า H1B ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ในอาชีพพิเศษและมีส่วนร่วมในการทำงานพิเศษนั้นในรัฐที่ประสงค์จ้างงาน
 • มีการศึกษา การฝึกอบรม หรือประสบการณ์การรับผิดชอบในความชำนาญพิเศษที่เทียบเท่ากับการสำเร็จปริญญาและมีการรับรู้ถึงความชำนาญผ่านตำแหน่งที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพพิเศษ

โปรดทราบว่าทางเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือในการสมัครงานหรือหาตำแหน่งงานสำหรับผู้ยื่นขอวีซ่า H1B ผู้ยื่นขอวีซ่า H1B จะต้องได้รับการเสนองานจากนายจ้างอเมริกันที่มีความยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนุนวีซ่าให้ก่อนที่ท่านจะติดต่อหาเรา