วีซ่านางแบบแฟชั่น H1B3

ผู้ยื่นขอวีซ่านางแบบแฟชั่น H1B3 จะต้องเป็นนางแบบแฟชั่นที่มีคุณวุฒิและความสามารถในสายงานของตน คุณวุฒิและความสามารถหมายความว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องมีความ “โดดเด่น” หรือมีระดับการประสบความสำเร็จที่สูงในสายงานของแฟชั่นโดยมีหลักฐานแสดงทางด้านทักษะและความรู้ที่มากมายเหนือกว่าขั้นธรรมดาทั่วไป ความโดดเด่นหมายถึง ความมีชื่อเสียง เป็นชั้นแนวหน้าหรือเป็นที่รู้จักในสายงานของการออกแบบแฟชั่น ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อดำเนินการให้บริการในงานซึ่งจำเป็นต้องใช้นางแบบที่โดดเด่น โดยผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องได้รับการยืนยันการเสนองานจากนายจ้างอเมริกันหรือตัวแทนที่ยินดีที่จะเป็นผู้สนับสนันวีซ่าให้ก่อนเป็นอันดับแรก