วีซ่าโอนย้าย L1

วีซ่าโอนย้าย L1 ให้สิทธิ์แก่บริษัทต่างชาติที่ยังไม่มีสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในการส่งผู้บริหารหรือผู้จัดการไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงาน ผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 จะต้องแสดงหลักฐานทางกายภาพที่เพียงพอเกี่ยวกับสถานที่ที่จะจัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่

ผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 จะต้องได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งเจ้าของ ผู้บริหาร หรือผู้จัดการติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งปีในช่วงสามปีก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่า หากเป็นการเปิดสำนักงานใหม่ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานว่าสำนักงานจะให้การสนับสนุนตำแหน่งของผู้บริหารหรือผู้จัดการภายในช่วงเวลาหนึ่งปีของการได้รับอนุมัติคำขอวีซ่า

ธุรกิจในสหรัฐของผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 จะต้องมีความเกี่ยวพันที่เหมาะสมกับบริษัทต่างชาติ บริษัทต่างชาติควรเป็นบริษัทแม่ สาขา บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องแสดงหลักฐานว่าธุรกิจสหรัฐมีการดำเนินการอย่างแข็งขันในสหรัฐและอย่างน้อยหนึ่งแห่งในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา การดำเนินธุรกิจหมายถึงการจัดหาสินค้าหรือบริการอย่างสม่ำเสมอ เป็นระบบ และต่อเนื่อง และไม่รวมถึงการมีตัวแทนหรือสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความสามารถในการบริหารงานของผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 โดยทั่วไปหมายถึงความสามารถของพนักงานในการตัดสินใจที่อิสระแบบกว้าง ๆ โดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลที่มากนัก ความสามารถในการบริหารจัดการของผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 โดยทั่วไปหมายถึงความสามารถของพนักงานในการดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานระดับมืออาชีพและการจัดการองค์กร หรือแผนก สาขา ธุรกิจ หรือองค์ประกอบขององค์กร นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงความสามารถของพนักงานในการบริหารจัดการธุรกิจที่สำคัญขององค์กรในระดับสูงโดยไม่ต้องมีการกำกับดูแลจากผู้อื่น

เจ้าของหรือพนักงานที่มีคุณวุฒิผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 ที่เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่จะได้รับอนุญาตให้พำนักครั้งแรกได้สูงสุดหนึ่งปี ผู้ยื่นขอวีซ่าจะได้รับอนุญาตให้พำนักครั้งแรกได้สูงสุดสามปีหากได้เริ่มดำเนินกิจการแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 จะต้องต่ออายุวีซ่าหรือขอขยายเวลาการอยู่ต่อในทุก ๆ สองปี วีซ่าโอนย้าย L1 จะสามารถใช้ได้ในระยะเวลาสูงสุดเพียงแค่เจ็ดปีเท่านั้น

บางองค์กรอาจมีการสร้างความสัมพันธ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการยื่นคำขอวีซ่าโอนย้าย L1 ส่วนบุคคลโดยการยื่นคำร้อง “blanket petition” ในการที่จะได้รับสิทธิในการได้รับใบรับรอง blanket L นายจ้างจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

  • องค์กรแต่ละองค์กรจะต้องเข้าร่วมในการค้าหรือบริการเชิงพาณิชย์
  • ต้องมีสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปิดดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น
  • ต้องมีสาขา สำนักงานสาขาและบริษัทในเครือในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่สามสาขาขึ้นไป
  • จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • องค์กรจะต้องเคยได้รับการอนุมัติวีซ่า L1มาแล้วจำนวน 10 วีซ่าในช่วงระหว่าง 12 เดือนก่อนหน้านี้ หรือ
  • มีบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือสหรัฐที่มียอดขายรวมกันต่อปีอย่างน้อย 25 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
  • มีพนักงานแรงงานสหรัฐอย่างน้อย 1,000 คน

การอนุมัติคำร้อง blanket L ไม่ได้ยืนยันว่าพนักงานจะได้รับการอนุมัติวีซ่าโอนย้าย L1 อย่างไรก็ตามนายจ้างจะได้รับความยืดหยุ่นในการโอนย้ายพนักงานไปยังสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็วและแจ้งได้ในระยะสั้นโดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอส่วนบุคคลต่อ USCIS

ผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 อาจมีผู้ติดตามเป็นสามีหรือภรรยาของตนและบุตรที่ยังไม่ได้สมรสที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี โดยสมาชิกในครอบครัวอาจได้รับการพิจารณาเป็นผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย  L2 และจะได้รับการอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ในระยะเวลาเท่ากับพนักงาน คู่สมรสของผู้ยื่นขอวีซ่าโอนย้าย L1 อาจยื่นขอทำงานและคู่สมรสอาจทำงานที่ใดก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัด