วีซ่าพิเศษ O1

วีซ่าพิเศษ O1 คือวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การศึกษา ธุรกิจ การกีฬาหรือผู้ที่มีประวัติโดดเด่นทางด้านวงการภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมโทรทัศน์ ผู้ยื่นขอวีซ่าพิเศษ O1 จะต้องได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติในความสำเร็จเหล่านั้นและจะไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อทำงานต่อเนื่องในด้านที่มีความสามารถพิเศษ

ประเภทของวีซ่าพิเศษ O1 ที่สามารถยื่นขอได้มีดังต่อไปนี้:

  • O1A: บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ หรือ การกีฬา โดยไม่รวมด้านศิลปะ วงการภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมโทรทัศน์
  • O1B: บุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะหรือมีความสำเร็จที่โดดเด่นในวงการภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมโทรทัศน์
  • O2: บุคคลที่ติดตามมากับ O1 ศิลปินหรือนักกีฬา เพื่อช่วยในการจัดงานหรือการแสดงเฉพาะ สำหรับ O1A ความช่วยเหลือของ O2 จะต้องเป็น “ส่วนหนึ่ง” ในกิจกรรมของ O1A สำหรับ O1B ความช่วยเหลือของ O2 จะต้องเป็น “สิ่งสำคัญ” เพื่อให้การผลิตของ O1B เสร็จสมบูรณ์ O2 มีทักษะและประสบการณ์ที่สำคัญต่อ O1 ที่ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างง่ายดายโดยคนงานสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ O1 และ
  • O3: บุคคลที่เป็นคู่สมรสหรือบุตรของ O1 และ O2

ความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา ธุรกิจ หรือการกีฬา หมายถึงระดับของความชำนาญที่บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นคือหนึ่งในจำนวนเปอร์เซ็นต์เล็ก ๆ ที่โดดเด่นเป็นอันดับต้น ๆ ในสาขานั้น ๆ

ความสามารถพิเศษในด้านศิลปะหมายถึงความแตกต่าง ความแตกต่างหมายความว่าประสบความสำเร็จระดับสูงในด้านศิลปะซึ่งแสดงได้โดยระดับของทักษะและการยอมรับที่เหนือกว่าที่พบโดยทั่วไปในขอบเขตที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นผู้นำ หรือเป็นที่รู้จักในสาขาของศิลปะ

ความสามารถพิเศษในวงการภาพยนตร์หรืออุตสาหกรรมโทรทัศน์จะต้องแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จที่พิเศษซึ่งแสดงได้โดยระดับทักษะและการยอมรับที่เหนือกว่าที่พบโดยทั่วไปในขอบเขตที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักว่ามีความโดดเด่น มีชื่อเสียง หรือเป็นผู้นำในวงการภาพยนตร์และ/หรืออุตสาหกรรมโทรทัศน์