วีซ่านักกีฬา P1

วีซ่านักกีฬา P1 คือวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการแข่งขันกีฬาที่เฉพาะเจาะจงในฐานะนักกีฬาที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติทั้งในส่วนที่เป็นส่วนบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือทีม

นักกีฬาส่วนบุคคล

บุคคลที่ยื่นขอวีซ่านักกีฬา P1 จะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานส่วนบุคคล การแข่งขัน หรือการแสดงซึ่งพวกเขาเป็นที่รู้จักว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงและสามารถแสดงได้โดยระดับทักษะและการกล่าวขวัญอย่างมากมายเหนือกว่าระดับโดยทั่วไปซึ่งความสำเร็จนั้นคือความมีชื่อเสียง เป็นผู้นำ หรือเป็นที่รู้จักกันดีในหลายประเทศ

ทีมนักกีฬา

ทีมนักกีฬาที่ยื่นขอวีซ่านักกีฬา P1 จะต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมงานที่เป็นทีมหรือกลุ่มและจะต้องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในด้านการกีฬา โดยงานที่ทางทีมหรือกลุ่มเข้าร่วมจะต้องเป็นงานที่โดดเด่นและมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทีมนักกีฬาที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเข้าร่วม