วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1

วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1 คือวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการแสดงในฐานะสมาชิกในกลุ่มผู้ให้ความบันเทิงที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในวงการที่ยั่งยืนและมั่นคงยาวนาน และอย่างน้อย 75% ของสมาชิกในกลุ่มจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงต่อกลุ่มหนึ่งปีขึ้นไป

กลุ่มของผู้ยื่นขอวีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1 จะต้องเป็นที่รู้จักในระดับสากลและประสบความสำเร็จระดับสูงในสาขานั้น ๆ ซึ่งแสดงได้โดยระดับของทักษะและการยอมรับที่เหนือกว่าที่พบโดยทั่วไป ความมีชื่อเสียงของกลุ่มไม่ใช่การประสบความสำเร็จของสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือจากการประสบความสำเร็จจากการผลิต/การแสดงใดเพียงหนึ่งอย่าง ผู้ให้ความบันเทิงส่วนบุคคลที่ไม่ได้ทำการแสดงเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มไม่มีสิทธิ์ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้

ผู้ยื่นขอวีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1 ที่เป็นนักแสดงละครสัตว์ต่างประเทศและเป็นบุคลากรของคณะละครสัตว์ที่มีความสำคัญจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดหนึ่งปีและข้อกำหนดในการเป็นที่รู้จักในระดับสากล อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นขอวีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P1 จะต้องเดินทางไปเพื่อร่วมแสดงกับคณะละครสัตว์ที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ

กลุ่มผู้ให้ความบันเทิงบางกลุ่มที่เป็นที่รู้จักในระดับประเทศอาจได้รับการยกเว้นในข้อกำหนดของการเป็นที่รู้จักในระดับสากลหากพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ มีความโดดเด่นที่ยั่งยืนและมั่นคงเป็นระยะเวลายาวนาน