วีซ่าศิลปิน P2

วีซ่าศิลปิน P2 คือวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการแสดงในฐานะศิลปินแบบส่วนบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งจะดำเนินการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรในสหรัฐและองค์กรในต่างประเทศ โดยศิลปิน P2 ต้องมีทักษะเทียบเท่ากับศิลปินของสหรัฐที่เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ

บุคลากรสนับสนุนที่สำคัญผู้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแสดงและผู้ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการบริการที่ไม่สามารถทำได้โดยคนงานสหรัฐจะได้รับการจัดอยู่ในประเภทวีซ่าศิลปิน P2 ซึ่งบุคลากรสนับสนุนของผู้ยื่นคำขอวีซ่าศิลปิน P2 อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมเวที ผู้ฝึกสอน หรือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะในบริการที่จะแสดง นายจ้างสหรัฐผู้สนับสนุนวีซ่าศิลปิน P2 จะต้องยื่นคำขอแยกต่างหากสำหรับบุคคลากรสนับสนุน ซึ่งคำขอจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

  • การปรึกษาหารือกับองค์กรแรงงานที่เหมาะสม
  • คำอธิบายทักษะและประสบการณ์ก่อนหน้าและในปัจจุบันของบุคคลผู้สนับสนุนต่อศิลปินหรือผู้ให้ความบันเทิง P2 และ
  • สำเนาของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและบุคคลผู้สนับสนุนหรือสรุปเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาปากเปล่าที่จะทำการจ้างงานบุคคลผู้สนับสนุน