วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2

วีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2 คือวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการแสดงในฐานะผู้ให้ความบันเทิงแบบส่วนบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งจะดำเนินการภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรในสหรัฐและองค์กรในต่างประเทศ โดยผู้ให้ความบันเทิง P2 ต้องมีทักษะเทียบเท่ากับผู้ให้ความบันเทิงของสหรัฐที่เข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ

บุคลากรสนับสนุนที่สำคัญผู้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแสดงและผู้ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการบริการที่ไม่สามารถทำได้โดยคนงานสหรัฐจะได้รับการจัดอยู่ในประเภทวีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2 ซึ่งบุคลากรสนับสนุนของผู้ยื่นคำขอวีซ่าผู้ให้ความบันเทิง P2 อาจรวมถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมเวที ผู้ฝึกสอน หรือบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจเฉพาะในบริการที่จะแสดง นายจ้างสหรัฐผู้สนับสนุนวีซ่าผู้ให้ควมบันเทิง P2 จะต้องยื่นคำขอแยกต่างหากสำหรับบุคคลากรสนับสนุน ซึ่งคำขอจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

  • การปรึกษาหารือกับองค์กรแรงงานที่เหมาะสม
  • คำอธิบายทักษะและประสบการณ์ก่อนหน้าและในปัจจุบันของบุคคลผู้สนับสนุนต่อศิลปินหรือผู้ให้ความบันเทิง P2 และ
  • สำเนาของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและบุคคลผู้สนับสนุนหรือสรุปเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาปากเปล่าที่จะทำการจ้างงานบุคคลผู้สนับสนุน