วีซ่าศิลปิน P3

วีซ่าศิลปิน P3 คือวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการแสดง สอน ฝึกอบรมในฐานะศิลปินแบบส่วนบุคคลหรือแบบส่วนหนึ่งของกลุ่มซึ่งจะดำเนินการภายใต้โครงการที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมหรือการแสดงหรือการนำเสนอที่เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยแบบดั้งเดิม เกี่ยวกับพื้นบ้าน วัฒนธรรม เสียงดนตรี การแสดงละคร หรือศิลปะ นอกจากนี้ผู้ยื่นคำขอวีซ่า P3 ต้องเดินทางไปยังประเทศสหรัฐเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือกิจกรรมซึ่งจะช่วยให้เข้าใจหรือพัฒนารูปแบบของศิลปะ โปรแกรมศิลปะอาจมีลักษณะในเชิงพาณิชย์หรือไม่เป็นประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์ก็ได้

บุคลากรสนับสนุนที่สำคัญผู้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการแสดงและผู้ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการบริการที่ไม่สามารถทำได้โดยคนงานสหรัฐจะได้รับการจัดอยู่ในประเภทวีซ่าศิลปิน P3 ซึ่งบุคลากรสนับสนุนของผู้ยื่นคำขอวีซ่าศิลปิน P3 อาจรวมถึงโค้ช ผู้สังเกตการณ์  ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ในทีมอื่น ๆ และผู้ตัดสิน นายจ้างสหรัฐผู้สนับสนุนวีซ่าศิลปิน P3 จะต้องยื่นคำขอแยกต่างหากสำหรับบุคคลากรสนับสนุน ซึ่งคำขอจะต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้:

  • การปรึกษาหารือกับองค์กรแรงงานที่เหมาะสม
  • คำอธิบายทักษะและประสบการณ์ก่อนหน้าและในปัจจุบันของบุคคลผู้สนับสนุนต่อศิลปิน P3 หรือผู้ทำการแสดง และ

สำเนาของสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างนายจ้างและบุคคลผู้สนับสนุนหรือสรุปเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาปากเปล่าที่จะทำการจ้างงานบุคคลผู้สนับสนุน