วีซ่าธุรกิจ B1

ซ่าธุรกิจ B1 คือวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. ประชุม;
 2. ให้คำปรึกษากับผู้ร่วมงาน;
 3. เข้าร่วมการเจรจาทางธุรกิจ;
 4. รับคำสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตและตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา;
 5. เข้าร่วมการประชุม; และ
 6. ค้นหาตัวเลือกสำหรับการเปิดธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น การหาสถานที่หรือการทำสัญญาสำหรับเช่าพื้นที่สำนักงาน

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะสันนิษฐานโดยอัตโนมัติว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าธุรกิจ B1 ทุกท่านมีเจตนาที่จะพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ดังนั้นผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องแสดงการพิสูจน์ดังต่อไปนี้:

 • มีการเชื่อมต่อทางธุรกิจ สังคม และ/หรือครอบครัวที่แข็งแกร่งในประเทศบ้านเกิดของตน;
 • มีจุดประสงค์ในการเดินทางทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
 • มีความสามารถทางการเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โดยทั่วไปปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า B1 ของผู้ยื่นคำขอวีซ่ามีดังนี้:

 • มีอายุงานที่ยาวหรือมีเอกสารที่แสดงการประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่ดี และ
 • มีเอกสารแสดงรายได้ที่อยู่ในระดับที่สูง

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบเคสของผู้ยื่นคำขอวีซ่าธุรกิจ B1 โดยมุ่งเน้นที่ประวัติพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอในแต่ละราย คำตอบในแบบฟอร์มคำขอวีซ่า เอกสารประกอบการพิจารณาและการปฏิบัติในระหว่างการสัมภาษณ์เป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่จะทำให้วีซ่าได้รับการอนุมัติ

เจ้าหน้าที่สถานทูตมีการใช้ดุลพินิจที่กว้างมากในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอวีซ่าธุรกิจ B1 ของผู้ยื่นคำขอด้วยเหตุผลที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้ววีซ่าธุรกิจ B1 มีอัตราการอนุมัติที่ต่ำเนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงในการยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าธุรกิจ B1 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราการได้รับอนุมัติวีซ่าที่สูงกว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา