วีซ่าท่องเที่ยว B2

วีซ่าท่องเที่ยว B2 คือวีซ่าสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

 1. ท่องเที่ยว
 2. พักร้อน / พักผ่อน
 3. เยี่ยมเยียนเพื่อนหรือญาติพี่น้อง
 4. เข้ารักษาทางการแพทย์
 5. เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมที่จัดโดยองค์กรภราดรภาพ องค์กรเพื่อสังคม หรือองค์กรบริการ
 6. เข้าร่วมแบบมือสมัครเล่นในดนตรี กีฬา งานหรือการแข่งขันที่คล้ายกันโดยไม่ได้รับการจ่ายค่าจ้างจากการเข้าร่วมนั้น
 7. ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรพักผ่อนหย่อนใจในระยะสั้นซึ่งไม่ใช่การให้เครดิตการศึกษาในระดับปริญญา เช่นการเรียนทำอาหารในช่วงพักร้อน

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะสันนิษฐานโดยอัตโนมัติว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าท่องเที่ยว B2 ทุกท่านมีเจตนาที่จะพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ดังนั้นผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะต้องแสดงการพิสูจน์ดังต่อไปนี้:

 • มีการเชื่อมต่อทางธุรกิจ สังคม และ/หรือครอบครัวที่แข็งแกร่งในประเทศบ้านเกิดของตน
 • มีจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
 • มีความสามารถทางการเงินในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

โดยทั่วไปปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยว B2 ของผู้ยื่นคำขอวีซ่ามีดังนี้:

 • มีอายุงานที่ยาวหรือมีเอกสารที่แสดงการประสบความสำเร็จทางธุรกิจที่ดี และ
 • มีเอกสารแสดงรายได้ที่อยู่ในระดับที่สูง

เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะตรวจสอบเคสของผู้ยื่นคำขอวีซ่าท่องเที่ยว B2 โดยมุ่งเน้นที่ประวัติพื้นฐานของผู้ยื่นคำขอในแต่ละราย คำตอบในแบบฟอร์มคำขอวีซ่า เอกสารประกอบการพิจารณาและการปฏิบัติในระหว่างการสัมภาษณ์ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยสำคัญทั้งหมดที่จะทำให้วีซ่าได้รับการอนุมัติ

เจ้าหน้าที่สถานทูตจะใช้ดุลพินิจแบบกว้าง ๆ ในการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอวีซ่าธุรกิจ B1 ของผู้ยื่นคำขอด้วยเหตุผลที่หลากหลาย โดยทั่วไปแล้ววีซ่าท่องเที่ยว B2 มีอัตราการอนุมัติที่ต่ำเนื่องจากใช้ระยะเวลาสั้นและมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงในการยื่นคำขอ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าท่องเที่ยว B2 ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีโดยทั่วไปแล้วจะมีอัตราการได้รับอนุมัติวีซ่าที่สูงกว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว B2 สำหรับนักเรียน ภรรยา สามี คู่หมั้น และแฟน จะยากต่อการได้รับการอนุมัติวีซ่าเนื่องจากช่องโหว่ในกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐที่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาศัยอยู่ในประเทศได้อย่างถาวรหากพวกเขาสมรสกับพลเมืองชาวอเมริกัน

อนุมัติวีซ่าที่สูงกว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในระหว่างที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว B2 สำหรับนักเรียน ภรรยา สามี คู่หมั้น และแฟน จะยากต่อการได้รับการอนุมัติวีซ่าเนื่องจากช่องโหว่ในกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐที่อนุญาตให้บุคคลที่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอาศัยอยู่ในประเทศได้อย่างถาวรหากพวกเขาสมรสกับพลเมืองชาวอเมริกัน

ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าท่องเที่ยว B2 ไม่ควรทำธุรกรรมขนาดใหญ่ใด ๆในการฝากถอนบัญชีธนาคารก่อนการเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะให้ความสำคัญกับประวัติการทำธุรกรรมทางการเงินในบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอวีซ่าในระยะยาวและดูที่ความสม่ำเสมอ ซึ่งไม่ใช่การฝากเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีธนาคารในระยะเวลาใกล้ ๆ โดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอวีซ่าควรจะมีเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทางในช่วงระยะเวลาที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานอกเสียจากว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการจ่ายให้โดยผู้สนับสนุนวีซ่าชาวอเมริกัน