วีซ่านักเรียน F1


วีซ่านักเรียน F1

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักเรียน F1 จะต้องพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาหรือผู้สนับสนุนของพวกเขามีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาและมีการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งกับประเทศบ้านเกิดของตนที่จะทำให้พวกเขากลับมายังบ้านเกิดเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยปกติแล้วผู้สนับสนุนควรเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยตรง เช่น บิดามารดา พี่ชายหรือพี่สาว หรือ สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาโดยละเอียดในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักเรียนมีผู้สนับสนุนที่มิได้เป็นสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากมีผู้ยื่นขอวีซ่าจำนวนมากพยายามที่จะกระทำการทุจริตในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

ผู้ยื่นคำขอวีซ่านักเรียน F1 จะต้องสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่ผ่านการรับรองในสหรัฐอเมริกาและได้รับการตอบรับก่อนเป็นอันดับแรก โดยทางโรงเรียนจะส่ง “ฟอร์ม I-20” ให้กับผู้สมัครหลังจากที่ได้รับการตอบรับ ฟอร์ม I-20 คือแบบฟอร์มยืนยันสำหรับผู้สมัครซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดสรุปประมาณการค่าใช้จ่ายต่อปีสำหรับการเข้าศึกษาในโรงเรียนนั้น ๆ ผู้ยื่นคำขอวีซ่าจะสามารถยื่นคำขอวีซ่า F1 ได้หลังจากที่ได้รับฟอร์ม I-20 จากโรงเรียนและชำระค่าธรรมเนียม SEVIS ตามที่กำหนดแล้ว