ทนายความสหรัฐอเมริกา

ทำไมต้องใช้บริการของเรา

การยื่นขอวีซ่าอเมริกาและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองมีรายละเอียดมากมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย, ข้อบังคับ, มีขั้นตอนดำเนินการและการปฏิบัติงานจากหลายๆหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วย สถานทูตสหรัฐอเมริกา, สำนักงานบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS), กระทรวงการต่าง

ประเทศของสหรัฐอเมริกา, กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานอื่นๆ บุคคลต่างๆมักจะยื่นขอวีซ่าหรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับคนเข้าเมืองด้วยตนเองเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นเพียงแค่การ “กรอกแบบฟอร์ม” อย่างไรก็ตาม บุคคลที่กรอกเอกสารยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง มักจะมีความผิดพลาดทั้งในการตอบคำถามในแบบฟอร์มและการตอบคำถามจากการสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่สถานทูต นอกจากนี้

บุคคลเหล่านั้นยังไม่อาจเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาได้อย่างครบถ้วนเหมาะสม และผิดพลาดในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นขอวีซ่า ซึ่งความผิดพลาดเหล่านั้นบ่อยครั้งที่จะนำไปสู่การถูกปฏิเสธวีซ่าหรือก่อให้เกิดความล่าช้าในการยื่นขอวีซ่า ตามกฎโดยทั่วไป หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทางวีซ่าและคนเข้าเมืองจะเห็นหน้าที่ของตนเป็นเพียงการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย และโดยปกติแล้วจะไม่มีการให้คำปรึกษาแก่ผู้ยื่นขอวีซ่า ทนายความด้านคนเข้าเมืองสหรัฐ

อเมริกาของเราจะทำการประเมินเคสเบื้องต้นอย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละเคสโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนที่ท่านจะตัดสินใจใช้บริการของเรา ซึ่งจะช่วยไม่ให้เสียเวลา, ค่าใช้จ่าย และเกิดความผิดหวังในเคสที่เห็นได้ชัดเจนว่าน่าจะถูกปฏิเสธวีซ่า นอกจากนี้ทนายความด้านคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาจะทำงานร่วมกับท่านในการเตรียมการอย่างเหมาะสมและจัดทำเคสของท่านภายใต้ความเป็นจริงและเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นอย่างน้อยท่านก็ได้รู้ว่าท่านได้เตรียมเคสของท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้ว โปรดตระหนักว่าการใช้ทนายความด้านคนเข้าเมืองไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่

มหัศจรรย์สำหรับผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าและไม่มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติวีซ่า โปรดระวังผู้ให้คำปรึกษาวีซ่าที่ไม่มีใบอนุญาต มีการรับประกันการได้รับวีซ่า หรือมีข้อเสนอรับประกันวีซ่าโดยการคืนเงิน เนื่องจากว่าไม่มีผู้ใดรวมทั้งเจ้าหน้าที่เองที่จะสามารถรับรองผลการได้รับอนุมัติวีซ่าของผู้ยื่นขอถ้าตัวของท่านเองไม่ได้มี

คุณสมบัติเพียงพอตั้งแต่ต้น พนักงาน, ผู้ให้คำปรึกษา, สำนักงานบริการ, ตัวแทนท่องเที่ยว, บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับคนภายใน และทนายความต่างชาติผู้ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกาคือตัวอย่างของบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงในการให้ความช่วยเหลือในการยื่นขอวีซ่าหรือยื่นเรื่องเกี่ยวกับด้านคนเข้าเมืองให้แก่ท่าน